10/9/08

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ WWF ΓΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ

ΑΠΟ
WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα
ΠΡΟΣ
1 κ. Καράπα Αικατερίνη,
Δήμαρχο Ταμυναίων
Κοινοποίηση
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ταμυναίων

Αθήνα, 10.09.2008
Θέμα: Υποβολή αντιρρήσεων για τη θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ επί αιτήσεως της ΔΕΗ ΑΕ.
Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε,
Η ΡΑΕ προέβη πριν από μια εβδομάδα στην έκδοση θετικής γνωμοδότησης για την αίτηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα ισχύος 800 MW με λιθάνθρακα, στο Αλιβέρι. Στη γνωμοδότησή της η ΡΑΕ θέτει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την εμπορική λειτουργία της επένδυσης το αργότερο έως το 2013.
Το WWF Ελλάς είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που όπως προβλέπεται στο καταστατικό της (ΦΕΚ 22/18.01.1994) σκοπός της είναι η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και η εξασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων. Έχοντας, λοιπόν, έννομο συμφέρον, το WWF Ελλάς έχει ήδη καταθέσει τις ενστάσεις του για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, ενώ ενημέρωσε σχετικά και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια.
Κατά την άποψη της οργάνωσης δεν θα έπρεπε να δοθεί θετική γνωμοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση προγραμματίζεται σε χώρο που δεν ανήκει στη ΔΕΗ ΑΕ, αλλά αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ταμυναίων, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου.
Λόγω των παραπάνω, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν ο Δήμος έχει συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με τη ΔΕΗ ΑΕ για παραχώρηση οικοπέδου, με σκοπό τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με λιθάνθρακα. Σε περίπτωση, που έχει γίνει κάτι τέτοιο, σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο της σχετικής διοικητικής πράξης, βάσει του Ν. 2690/1990 περί πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις, θέλουμε να σας καλέσουμε για μια ακόμη φορά να συμμετέχετε στην «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα», όπου μετέχουν όλοι οι δήμοι στα όρια των οποίων προβλέπεται η δημιουργία μονάδας λιθάνθρακα, εκτός του δικού σας.
Αναμένουμε τις ενέργειες σας
Με εκτίμηση
Αχιλλέας Πληθάρας
Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής
WWF Ελλάς
ΑΠΟ
WWF Ελλάς
ΠΡΟΣ
κ. Μιχάλη Καραμανή,
Πρόεδρο ΡΑΕ

Αθήνα, 10.09.2008
Θέμα: Υποβολή αντιρρήσεων για τη θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ επί αιτήσεως της ΔΕΗ ΑΕ.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Στα εγκαίνια του περιπτέρου της ΔΕΗ ΑΕ στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Αθανασόπουλος παρουσίασε τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η ΡΑΕ προέβη σε έκδοση θετικής γνωμοδότησης για την αίτηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα ισχύος 800 MW στο Αλιβέρι Ευβοίας. Στην ίδια ομιλία ο πρόεδρος της ΔΕΗ ΑΕ σημείωσε ότι η ΡΑΕ έθεσε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την εμπορική λειτουργία της επένδυσης το αργότερο έως το 2013.
Σχετικά με αυτή τη γνωμοδότηση, το WWF Ελλάς, έχοντας έννομο συμφέρον ως περιβαλλοντική οργάνωση, επιθυμεί να υποβάλλει τις ενστάσεις του. Καταρχήν, στα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν την κατοχή από τον αιτούντα κατάλληλης έκτασης για την κατασκευή, τροφοδοσία με καύσιμο και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής. Είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε ότι η επένδυση προγραμματίζεται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ταμυναίων, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου για έργα πρασίνου. Εφόσον η ΔΕΗ ΑΕ δεν προσκόμισε στοιχεία που πιστοποιούν την κατοχή κατάλληλου οικοπέδου, τότε δεν θα έπρεπε να δοθεί θετική γνωμοδότηση.
Επίσης, ειδικά για το Αλιβέρι, μια μονάδα λιθάνθρακα θα επιφέρει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, δοθέντος ότι είναι ήδη μια βαρύτατα υποβαθμισμένη περιοχή, όπου οι βιομηχανικές δραστηριότητες (ΑΓΕΤ, ΔΕΗ) έχουν ήδη αλλοιώσει το περιβάλλον και υπονομεύσει την υγεία των πολιτών.
Τέλος, η ένταξη του λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας θα επιφέρει σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την τήρηση των δεσμεύσεων στην μετά-Κιότο περίοδο. Πρέπει, λοιπόν, πριν την έκδοση οποιασδήποτε γνωμοδότησης να υπολογιστεί και να αποδειχθεί ότι οι μονάδες λιθάνθρακα εντάσσονται στο γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και δεν θα συμβάλλουν στην μη τήρηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει ακόμα, καθώς ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός του ΣΕΕΣ αφήνει ανοιχτό το ζήτημα εισαγωγής του λιθάνθρακα, χωρίς να διευκρινίζει ποσοτικά το ενεργειακό μίγμα και το σύνολο των εκπομπών που θα προέλθουν από την ηλεκτροπαραγωγή.
Το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες του Συντάγματος της Ελλάδας και πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς για κάθε επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.
Σας παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις αντιρρήσεις μας και να προχωρήσετε στην αναστολή της θετικής γνωμοδότησης.
Με εκτίμηση
Αχιλλέας Πληθάρας
Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής
WWF Ελλάς
ΑΠΟ WWF Ελλάς
ΠΡΟΣ
κ. Χρήστο Φώλια
Υπουργό Ανάπτυξης
Κοινοποίηση:
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Γ.Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης

Αθήνα, 10.09.2008
Θέμα: Απόρριψη θετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ επί αιτήσεως της ΔΕΗ ΑΕ.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στα εγκαίνια του περιπτέρου της ΔΕΗ ΑΕ στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Αθανασόπουλος παρουσίασε τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η ΡΑΕ προέβη σε έκδοση θετικής γνωμοδότησης για την αίτηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα ισχύος 800 MW στο Αλιβέρι Ευβοίας. Η συγκεκριμένη θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ ήδη από τις 17 Απριλίου 2008, όπως προκύπτει από σχετικό δελτίο τύπου1 της εταιρίας, κάτι που θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
Πέραν αυτού, δοθέντος ότι θα κληθείτε να αποφασίσετε για την χορήγηση ή μη της σχετικής άδειας παραγωγής στη ΔΕΗ ΑΕ, θέλουμε να επισημάνουμε μερικά κρίσιμα δεδομένα που συνηγορούν στην απόρριψη της θετικής γνωμόδοτησης:
1. Κατοχή οικοπέδου
Η επένδυση προγραμματίζεται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ταμυναίων, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου για έργα πρασίνου. Η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει στη ΔΕΗ ΑΕ και επομένως δεν μπορεί να δοθεί στην εταιρία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2. Περιβαλλοντική υποβάθμιση
Η περιοχή του Αλιβερίου έχει υποστεί σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση από τις συνεχιζόμενες βιομηχανικές δραστηριότητες (ΑΓΕΤ, ΔΕΗ). Πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, ανίχνευσε σημαντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στην θαλάσσια περιοχή, και υπερβάσεις των ορίων σε νικέλιο. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη περιοχή προγραμματίζεται μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Η τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας λιθάνθρακα θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την περιοχή μιας και από την συγκεκριμένη επένδυση, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες δυνατές τεχνολογίες, προβλέπεται η έκλυση τουλάχιστον 3.4 εκ. τόνων οξειδίων του αζώτου (NOx), 2.3 εκ. τόνων διοξειδίου του θείου (SO2) και 336.000 κιλών αιωρούμενων σωματιδίων. Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η επιβάρυνση από τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης του λιθάνθρακα.
3. Αέρια θερμοκηπίου
Η λειτουργία της μονάδας των 800 MW, που η ΔΕΗ ΑΕ θέλει να εγκαταστήσει στο Αλιβέρι, θα έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση τουλάχιστον 4.6 εκ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα, αν και εφόσον χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Ο λιθάνθρακας αποτελεί το πλέον ρυπογόνο καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμό, αναφορικά με τη συμβολή του στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτή τη διαπίστωση έχει οδηγήσει την ΕΕ σε μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης του, μέσα από την πρόταση για πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (από το 2013), και στην ανάδειξη ενδεχόμενων νέων τεχνολογιών αξιοποίησής του (δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα).
1 http://www.dei.gr/ecPage.aspx?id=4373&nt=18&lang=1 2 από 2
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα, για λόγους στρατηγικής και πολιτικής σημασίας, θα συνεχίσει την χρήση λιγνίτη (βαίνοντας μειούμενη), και ότι οι τεχνικές δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, η εισαγωγή του λιθάνθρακα θα επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών.
Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει πριν γνωμοδοτήσει για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα, να αποσαφηνίσει το ενεργειακό μίγμα που προκρίνει, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας και να μειωθούν αποτελεσματικά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στα πλαίσια των δεσμεύσεων μας. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα καθώς ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός του ΣΕΕΣ αφήνει ανοιχτό το ζήτημα εισαγωγής του λιθάνθρακα, χωρίς να διευκρινίζει ποσοτικά το ενεργειακό μίγμα και το σύνολο των εκπομπών που θα προέλθουν από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, οι τοπικές κοινωνίες έχουν αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό, τονίζοντας ότι δεν επιθυμούν τη δημιουργία μονάδων λιθάνθρακα. Η σχεδόν καθολική άρνηση των πολιτών να δεχθούν στα μέρη τους τέτοιες επενδύσεις πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην απόφαση που καλείστε να λάβετε. Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη τις επιστημονικές ανησυχίες για το ρόλο του λιθάνθρακα και την αντίθεση των τοπικών κοινωνιών, απορρίπτοντας τη θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τη μονάδα λιθάνθρακα της ΔΕΗ ΑΕ στο Αλιβέρι Ευβοίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας
Με εκτίμηση
Αχιλλέας Πληθάρας
Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής
WWF Ελλάς